Algemene Voorwaarden Gebruikersovereenkomst TrauerDigitall

Artikel 1: Gebruikersovereenkomst RouwDigitaal

1.1 FamilyCards verleent Gebruiker gedurende de looptijd van deze overeenkomst het niet-exclusieve niet sublicentieerbare, en niet overdraagbare recht om zich via het internet toegang te verschaffen tot RouwDigitaal met het doel om RouwDigitaal te gebruiken in het kader van de eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Gebruiker;
1.2 Gebruiker zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen alsmede de door FamilyCards gegeven aanwijzingen omtrent het gebruiksrecht steeds stipt naleven;
1.3 FamilyCards stelt RouwDigitaal tegen een jaarlijks tarief aan Gebruiker ter beschikking, uitsluitend ten behoeve van Gebruiker.

Artikel 2: Derden

2.1 De rechten voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar;
2.2 Gebruiker is niet gerechtigd om RouwDigitaal aan derden ter beschikking te stellen. Het is Gebruiker niet toegestaan RouwDigitaal of gebruiksrechten daarvoor, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan enige derde, deze met enig beperkt recht te bewaren of deze in te brengen in enige vennootschap of enig samenwerkingsverband;
2.3. Het is Gebruiker niet toegestaan de dienst en het werk te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen.

Artikel 3: Duur en beëindiging van de Gebruikersovereenkomst

3.1 FamilyCards en Gebruiker gaan deze gebruikersovereenkomst aan voor de periode van één jaar;
3.2 Na ommekomst van de hiervoor in artikel 3.1 bedoelde periode wordt deze gebruikersovereenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij deze door één of beide partijen schriftelijk is opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand;
3.3 Partijen hebben het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien één van de partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst, welke tekortkoming van zodanige aard is dat voortzetting van deze overeenkomst niet in redelijkheid kan worden gevergd en nadat na schriftelijke in gebreke stelling en een redelijke termijn in acht nemend gemaande partij nalatig blijft in nakoming van zijn verplichting(en);
3.4 Gebruiker heeft onverminderd het bepaalde in lid 3.3 het recht om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen conform hetgeen is bepaald in artikel 3.2.

Artikel 4: Intellectueel Eigendom

4.1 Alle IE-rechten met betrekking tot RouwDigitaal, de software, de knowhow, door FamilyCards vervaardigde documentatie berusten bij FamilyCards, diens licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig IE-recht aan Gebruiker overgedragen;
4.2 Het is Gebruiker niet toegestaan de software of enige inhoud (zoals ontwerpen) daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FamilyCards, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van FamilyCards, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op de software op te vragen en te hergebruiken en of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet. Gebruiker verbeurt jegens FamilyCards voor elke overtreding van dit verbod een niet voor vermindering vatbare boete van € 4.500,-.
4.3 Gebruiker zal aanduidingen van FamilyCards betreffende IE-rechten ter zake van RouwDigitaal, de software en de knowhow, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt auteursrechten, handelsnamen en merken, niet verwijderen of wijzigen;
4.4 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Gebruiker de software niet verveelvoudigen of decompileren. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks-) beperkingen van de software te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 5: Gebruik RouwDigitaal

5.1 Gebruiker vrijwaart FamilyCards voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van RouwDigitaal door Gebruiker inbreuk maakt op IE-rechten of anderszins onrechtmatig is.
5.2 Gebruiker garandeert dat zijn gebruik van RouwDigitaal niet: in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving van de plaats van vestiging van 
gebruiker; in strijd is met de Gebruikersovereenkomst; de systemen van FamilyCards en/of overige (internet-) gebruikers schade toebrengt of hindert; anderszins onrechtmatig is; of de belangen en goede naam van FamilyCards schaadt.
5.3 Mocht FamilyCards duidelijk blijken dat documenten welke Gebruiker met behulp van RouwDigitaal heeft verwerkt onrechtmatig zijn, dan zal FamilyCards prompt handelen om die documenten te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal FamilyCards aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen;
5.4 Gebruiker dient de door FamilyCards aan hem verstrekte username en password geheim te houden. FamilyCards is niet aansprakelijk voor misbruik van usernames en passwords en zij mag er vanuit gaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de username en het password van Gebruiker ook daadwerkelijk Gebruiker of één van zijn medewerkers is. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat usernames en passwords in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Gebruiker FamilyCards daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 6: Wijzigingen Gebruikersovereenkomst

6.1 FamilyCards is te allen tijde gerechtigd deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. FamilyCards zal Gebruiker op enigerlei wijze van de wijzigingen in kennis stellen. De wijzigingen treden één maand na de in kennisstelling in werking. Indien Gebruiker RouwDigitaal blijft gebruiken, geeft hij hiermee aan met de wijzigingen in te stemmen;
6.2 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 6.1. zijn wijzigingen van en aanvullingen op deze gebruikersovereenkomst slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan elektronisch) tussen FamilyCards en Gebruiker zijn overeengekomen;
6.3 Indien en voor zover Gebruiker bepaalde specifieke wensen heeft ten aanzien van de wijziging, vergroting of uitbreiding van de functionaliteit van RouwDigitaal kan Gebruiker daarvoor een verzoek indienen bij FamilyCards. Alvorens aan dit verzoek te voldoen zal FamilyCards in overleg treden met Gebruiker omtrent de eventueel daarmee gepaard gaande kosten;
6.4 Indien enige bepaling van deze gebruikersovereenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen;
6.5 Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan FamilyCards verstrekte gegevens.

Artikel 7: Onderhoud, aanpassingen en storingen

7.1 FamilyCards garandeert niet dat Gebruiker te allen tijde gebruik kan maken van RouwDigitaal, dat RouwDigitaal juist, volledig en tijdig wordt geleverd of dat alle storingen kunnen worden hersteld.
Storingen in de dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding. Gebruiker is verantwoordelijk voor de hard- en software, randapparatuur, verbindingen en telecommunicatiemiddelen die noodzakelijk zijn om van RouwDigitaal gebruik te kunnen maken, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
7.2 Gebruiker kan vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de werking en het gebruik van RouwDigitaal per e-mail of telefonisch richten aan FamilyCards. FamilyCards zal zich inspannen om binnen een zo kort mogelijke termijn hierop te reageren;
7.3 FamilyCards zal, indien en voor zover zij dat naar eigen inzicht nodig of wenselijk acht, updates of upgrades implementeren in de software. Gebruiker accepteert dat FamilyCards deze naar eigen inzicht, uiteraard na voorafgaande kennisgeving, implementeert;
7.4 FamilyCards is gerechtigd RouwDigitaal (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van RouwDigitaal, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens FamilyCards ontstaat. FamilyCards streeft ernaar deze buitengebruik-stelling en/of beperking, waar mogelijk, zo veel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden;
7.5 FamilyCards is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in RouwDigitaal. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat dit wezenlijke technische operationele of systeemtechnische consequenties zal hebben voor Gebruiker, zal FamilyCards Gebruiker op enigerlei wijze hiervan in kennis stellen. Indien Gebruiker RouwDigitaal blijft gebruiken, geeft Gebruiker hiermee aan met de wijzigingen in te stemmen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van FamilyCards wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is per kalenderjaar beperkt tot de vergoeding van door Gebruiker geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de overeenkomst bedongen vergoeding gedurende één kalenderjaar. Directe schade wordt echter niet vergoed in geval van ontbinding van de gebruikersovereenkomst;
8.2 Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van FamilyCards te herstellen of op te heffen, zodat de prestaties van FamilyCards wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang daarvan;
8.3 Iedere aansprakelijkheid van FamilyCards voor indirecte schade, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten;
8.4 De aansprakelijkheid van FamilyCards wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en FamilyCards ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FamilyCards in staat is adequaat te reageren;
8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij FamilyCards meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen FamilyCards vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering;
8.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts) personen waarvan FamilyCards zich ter uitvoering bedient;
8.7 Gebruiker dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data. FamilyCards is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies bij (uitvoering van) de overeenkomst door welke oorzaak ook ontstaan;
8.8 Indien Gebruiker nakoming vordert, is FamilyCards gerechtigd in plaats van nakoming tegen finale kwijting de op grond van dit artikel maximaal door haar te betalen schadevergoeding aan Gebruiker te betalen.
8.9 FamilyCards draagt geen verantwoordelijkheid voor de beeldkwaliteit en einddruk van het beeld. FamilyCards levert het beeld in CMYK kleurstelling en op 300DPI, welke de norm zijn voor een goede einddruk.

Artikel 9: Werkzaamheden van derden

9.1 Indien FamilyCards bij het leveren van RouwDigitaal te behoeve van Gebruiker derden inschakelt zullen met betrekking tot de door die derden verrichte werkzaamheden en diensten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze gebruikersovereenkomst. Gebruiker aanvaardt de bedoelde voorwaarden van deze derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Gebruiker en FamilyCards om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze overeenkomst onverkort;
9.2 FamilyCards is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de in het eerste lid genoemde derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met Gebruiker (mede) namens de Gebruiker een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door FamilyCards ingeschakelde derden te aanvaarden;
9.3 Indien FamilyCards op verzoek van Gebruiker derden inschakelt om werkzaamheden te verrichten of goederen te leveren, worden deze overeenkomsten op naam en voor rekening en risico van Gebruiker aangegaan.

Artikel 10: Opschorting

10.1 FamilyCards is gerechtigd om Gebruiker geheel of gedeeltelijk van het gebruik van RouwDigitaal uit te sluiten indien Gebruiker: In strijd handelt met het bepaalde in de gebruikersovereenkomst; Inbreuk maakt op de IE-rechten of andere rechten van FamilyCards of van derde partijen; Anderszins strafbaar of onrechtmatig handelt.

Artikel 11: Diversen

11.1 FamilyCards mag rechten en verplichtingen uit deze gebruikersovereenkomst aan derden overdragen en Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Gebruiker is niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit de gebruikersovereenkomst aan derden over te dragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FamilyCards.
11.2 Op deze gebruikersovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de gebruikersovereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alvorens eventuele geschillen aan de bevoegde rechter voor te leggen, zullen partijen trachten om in onderling overleg tot een oplossing van het geschil te komen.

Artikel 12: Bijlagen

12.1 De bij deze algemene voorwaarden gevoegde bijlage vormt een integraal deel van deze gebruikersovereenkomst.

Definities van begrippen:

 • Werk: iedere geüploade of gedownloade foto, illustratie, afbeelding of ander illustratief of grafisch werk.
 • Dienst: de door FamilyCards aan Gebruiker geleverde dienst, bestaande uit het gebruik van en
toegang tot RouwDigitaal in de vorm van Software As A Service (SAAS).
  Documenten: de documenten die door Gebruiker met behulp van de dienst worden opgemaakt.
 • FamilyCards: FamilyCards B.V. gevestigd te Zwijndrecht en ingeschreven in het handelsregister
  onder nummer 24336398.
 • Gebrek: een substantiële tekortkoming waardoor de dienst niet functioneert overeenkomstig
haar specificaties.
 • Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon aan wie FamilyCards de Dienst levert en welke 
natuurlijke- of rechtspersoon de dienst uitsluitend voor eigen gebruik zal verkrijgen en die in 
dat kader de gebruikersovereenkomst heeft geaccepteerd.
 • Gebruikersovereenkomst: deze gebruikersovereenkomst.
 • IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, alsmede rechten op knowhow.
Deze gebruikersovereenkomst beheert uw gebruik van onze website en services zoals het uploaden en downloaden van content naar en vanaf de website.
 • Know-how: alle informatie en kennis met betrekking tot het opmaken van werk die FamilyCards door het leveren van de dienst aan gebruiker ter beschikking stelt.
 • Onderhoud: werkzaamheden ter ondersteuning van de toegang en het gebruik door Gebruiker
  van RouwDigitaal, waaronder mede begrepen het herstellen van gebreken.
 • Partij: FamilyCards en/of Gebruiker.
 • Password: het door Gebruiker te gebruiken persoonsgebonden wachtwoord.
 • Software: de door FamilyCards ter beschikking gestelde programmatuur, waarmee gebruikers 
zelfstandig documenten kunnen opmaken, beheren en distribueren.
 • Update: een gewijzigde versie van de software, waarin een gebrek is hersteld of de werkzaamheid is verbeterd.
 • Upgrade: een gewijzigde versie van de software, waarmee functionaliteit is vergroot of uitgebreid.
 • Username: door gebruiker te gebruiken persoonsgebonden gebruikersnaam.